Hliníkové profily


Přejdi na obsah

vlastnisti hliníku

Hliník

atomové číslo

13

relativní atomová hmotnost

26.9815386 amu

stabilní izotopy

27

elektronová konfigurace

(ne) 3s2 3p1

skupenství

pevné

teplota tání

660,32 °C, (933,47 K)

teplota varu

2 519 °C, (2 792 K)

elektronegativita

1,61

hustota

2,70 g/cm3

hustota při teplotě tání

2,375 g/cm3

registrační číslo CAS

7429-90-5

výroba hliníku

Přestože hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře, patřila jeho průmyslová výroba do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům. Je to především z toho důvodu, že elementární hliník nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat z jeho rudy jako např. železo koksem ve vysoké peci. Teprve zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo současnou mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku.
Při elektrolýze se z taveniny směsi předem přečištěného bauxitu a kryolitu o teplotě asi 950 °C na katodě vylučuje elementární hliník, na grafitové anodě vzniká kyslík, který ihned reaguje s materiálem elektrody za vzniku toxického plynného oxidu uhelnatého, CO.
Londýn - kovová socha boha Erota odlitá z hliníku

Na území někdejšího Československa probíhala od roku 1953 výroba hliníku ve slovenském Žiaru nad Hronom, kam se převážná většina bauxitu dovážela z Maďarska. Výroba primárního hliníku zde byla ukončena v roce 1998.

ALUPLUS a.s.
ALUPLUS a.s.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku